S T A T U T

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

(tekst jednolity na dzień 27.06.2015, Kielce)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT, używające skrótu Stowarzyszenie MOTOEXPERT, zwane dalej “Stowarzyszeniem ” utworzono na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20, poz. 104 z roku 1989, z pózn.zm./ i niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, zrzesza dobrowolnie rzeczoznawców, biegłych i ekspertów techniki samochodowej oraz działa na rzecz użytku społecznego i pożytku publicznego.
3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia.
§2
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Kielce, a teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wtedy, gdy wymagać będzie tego realizacja celów statutowych.

§4
Stowarzyszenie może współpracować i zrzeszać się w związki z organizacjami, które mają podobne cele działania, zarówno w kraju jak i za granicą.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.

Rozdział II

Cele i sposoby działania oraz środki działania

§8
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

1.Rozwój i jak najszersze wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych członków stowarzyszenia
2.Współpraca z organami administracji państwowej, organami wymiaru sprawiedliwości, samorządu terytorialnego oraz organizacjami zawodowymi w zakresie szkoleń dotyczących pracy zawodowej członków stowarzyszenia
3.Współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej, organami wymiaru sprawiedliwości, samorządu terytorialnego oraz organizacjami zawodowymi w zakresie zmian prawnych regulujących prace ekspertów, rzeczoznawców i biegłych techniki samochodowej
4.Integrowanie i zrzeszanie środowiska zawodowego rzeczoznawców, ekspertów i biegłych techniki samochodowej
5.Szkolenie, oraz doskonalenie wiedzy w dziedzinie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, oraz wiedzy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych
6.Stwarzanie warunków organizacyjnych i prawnych do należytego i bezstronnego wykonywania pracy zawodowej członków Stowarzyszenia
7.Działanie na rzecz umożliwienia osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych reprezentacji prawnej w osobie radcy prawnego lub adwokata i zwrotu kosztów tej reprezentacji na rzecz poszkodowanego w przypadku niezawinionej przez niego szkody komunikacyjnej.
8.Działanie na rzecz umożliwienia osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych (w przypadku niezawinionej przez nich szkody komunikacyjnej) do samodzielnego wyboru niezależnego rzeczoznawcy i zwrot kosztów jego opinii, ekspertyzy poszkodowanemu.
9.Prace i działania zmierzające do podniesienia wysokości wynagrodzenia biegłych i wysokości stawek roboczogodzinowych za ich pracę.
10.Staranie się o zmiany w prawie komunikacyjnym, dotyczące odpowiedzialności cywilnej (OC), zmierzające do zaliczenia kosztów rzeczoznawców i ekspertów do kosztów niezawinionej szkody komunikacyjnej podlegających zwrotowi na rzecz poszkodowanego.
11.Dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej
12.Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi jednostkami, które działają w zakresie techniki samochodowej – w Polsce i za granicą.
13.Popularyzowanie zagadnień związanych z techniką motoryzacyjną, procedurami likwidacji szkód komunikacyjnych i pracami eksperckimi
14.Pomoc zawodowa i prawna dla członków Stowarzyszenia i osób współpracujących ze Stowarzyszeniem zgodnie z celami i charakterem niniejszego statutu.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszanie rzeczoznawców, biegłych i ekspertów techniki samochodowej
2. Szkolenie rzeczoznawców, biegłych i ekspertów techniki samochodowej oraz ich rekomendowanie we właściwych organach państwowych i branżowych oraz organach wymiaru sprawiedliwości
3. Szkolenia dotyczące opracowywania opinii i ekspertyz technicznych zgodnie z aktualnym orzecznictwem sadowym dotyczącym techniki samochodowej
4. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy rzeczoznawcom, biegłym i ekspertom techniki samochodowej będących członkami Stowarzyszenia.
5. Występowanie w obronie interesów zbiorowych rzeczoznawców, biegłych i ekspertów techniki samochodowej będących członkami Stowarzyszenia.
6. Nadzorowanie, jakości prac wykonywanych przez rzeczoznawców oraz prowadzenie arbitrażu w sprawach objętych działalnością rzeczoznawczą członków Stowarzyszenia.
7. Ochrona interesów osób zmotoryzowanych – w szczególności kierowców i właścicieli pojazdów.
8. Udział w wybranych działaniach wszelkiego rodzaju organizacji zajmujących się problematyką motoryzacyjną i o podobnych do Stowarzyszenia celach działania.
9. Organizowanie i udział w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach.
10. Współprace z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania w kraju i za granicą, w krajach Unii Europejskiej.
11.Nadawanie odznaczeń lub przyznawanie nagród i dyplomów dla rzeczoznawców, biegłych i ekspertów techniki samochodowej będących członkami Stowarzyszenia, za wyróżniające się wyniki w pracy zawodowej i społecznej.
§10
Środkami na realizację celów ujętych w statucie w § 8 Stowarzyszenie uzyskuje z:

1) wpisowego i składek członkowskich

2) dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania

3) prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) zagranicznych,

4) honorowych

§13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, który złoży pisemna deklaracje członkowska i zostanie przyjęty przez Zarząd Główny w drodze uchwały.

§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, lub osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała pomoc finansowa lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia i pisemnie zdeklarowała przystąpienie i przestrzeganie niniejszego Statutu.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający przyjmowany jest na podstawie pisemnej deklaracji w drodze uchwały Zarządu Głównego.
4. Członek wspierający obowiązany jest do realizowania zadeklarowanych świadczeń i przestrzegania niniejszego Statutu.
§15
1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa stale zamieszkujący za granicą wykazujący się uznanymi osiągnięciami zawodowymi.
2. Członka zagranicznego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku zainteresowanego kandydata.
3. Członek zagraniczny obowiązany jest do realizowania zadeklarowanych zobowiązań i przestrzegania niniejszego Statutu
§16
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w działalności związanej z działalnością Stowarzyszenia, która została zaakceptowana przez Walne Zebranie Członków.
2. Członek Honorowy Stowarzyszenia, zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2) Uczestniczyć w pracach, zebraniach, naradach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3) Zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia.
4) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
5) Korzystać z ochrony oraz pomocy prawnej związanej z wykonywanymi czynnościami zawodowymi
6) Używać tytułu, pieczęci i znaków Stowarzyszenia w działalności zawodowej.
7) Korzystać na własny wniosek z zawieszenia w prawach członka, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat. W tym czasie jest pozbawiany prawa wykonywania ekspertyz w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia. W okresie zawieszenia na wniosek członek jest zwolniony z płacenia składek członkowskich, może jednak uczestniczyć w walnych zebraniach bez prawa wyborczego oraz w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§18
Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i w pracach Stowarzyszenia,
2) Przestrzegania statutu, regulaminu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia.
3) Doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia wiedzy szczególnie poprzez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych i rekomendowanych przez Stowarzyszenie.
4) Opłacania składek członkowskich.

§19
1. Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa określone w §17, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający, posiada wszystkie prawa określone w §17, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§20
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) dobrowolnej i pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,

3) pozbawienia prawa członka i skreślenia z listy członków z powodu zalegania ze składkami członkowskimi w okresie dłuższym niż 6 miesięcy

4) pozbawienia prawa członka i skreślenia z listy członków z powodu utraty uprawnień,

5) pozbawienia prawa członka przez Zarząd Główny w przypadku naruszenia zasad określonych w statucie lub nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Decyzję w sprawie pozbawienia praw członka Stowarzyszenia podejmuje każdorazowo Zarząd Główny, w tym na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
3. W uzasadnionych przypadkach, określonych w § 20 ust.1 pkt. 3-5, Zarząd Główny uznając, że naruszenia, o których mowa, nie uzasadniają pozbawienia członkostwa może dokonać zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż jeden rok.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Główny,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński

§22
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego można pełnić nieprzerwanie nie dłużej niż 3 kadencje.
3. Członek Zarządu Głównego nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§23
1. Wybory Prezesa, Członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że uchwalono głosowanie tajne lub przepisy szczegółowe nakazują stosowanie głosowania tajnego.
2. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie przewidują odrębnego trybu, uchwały władz i organów Stowarzyszenie MOTOEXPERT podejmowane są zwykłą większością głosów :
1) przy obecności co najmniej 50 % członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie;

2) bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. Dla ważności uchwalanych uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Głównego.
4. W przypadkach uniemożliwiających pełnienie funkcji Prezesa, jego obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez wyżej wymienione organy statutowe wiceprezes.
5. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego organów wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji, której dokonuje pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W pozostałych przypadkach uzupełnienia dokonuje zawsze Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków członek władz lub organów wybieralnych Stowarzyszenia może być odwołany przed upływem kadencji przez władze lub organ, którego jest członkiem.
7. Uchwały władz lub organów o odwołaniu ich członków podejmowane są większością 2/3 głosów.

Walne Zebranie Członków

§24
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał podjętych przez Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną oraz od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych oraz kończących kadencję sprawozdań Zarządu Głównego,

6) udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zagospodarowania majątku,

8) zatwierdzanie wydatków, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia,

9) powoływanie i odwoływanie członków honorowych,

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwyczajne odbywa się raz w roku kalendarzowym. Dopuszcza się możliwość zorganizowania Zebrania poza granicami kraju (na terenie Niemiec) lub w szczególnych przypadkach w formie telekonferencji Skype.
4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny i zawiadamia o tym wszystkich członków nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
§25
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym terminie i jest zwoływane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Zarząd Główny Stowarzyszenia

§26
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest najwyższą jego władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd Główny tworzony jest przez 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Liczbę członków Zarządu w kadencji ustala każdorazowo Wyborcze Walne Zebranie.
3. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z:
1) Prezesa,

2) Wiceprezesa,

3) Sekretarza

4) Skarbnika,

5) Członków

4.Prezydium Zarządu Głównego tworzą Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.

5. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie i nadzorowanie działalności Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych

3) opracowanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

4) wydawanie i uchwalanie przepisów, regulaminów wewnętrznych i zasad, które regulują działalność Stowarzyszenia

5) podejmowanie decyzji, co do działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz form i sposobów ich realizowania

6) przyjmowanie i wydalanie członków wspierających,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich,

8) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji w kraju i za granicą,

9) przyjmowanie i wydalanie członków zwyczajnych

6. Posiedzenia Zarządu Głównego muszą być protokołowane.
7. Zarząd Główny Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
8. W przypadku dobrowolnej rezygnacji członka Zarządu Głównego z pełnienia funkcji w organie, Zarząd Główny ma prawo uzupełnić swój skład przez kooptację osoby będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
9. W przypadku zawieszenia w prawach członka jednego z członków Zarządu Głównego na okres nie dłuższy niż jeden rok, Zarząd Główny ma prawo powierzyć wybranemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pełnienie obowiązków zawieszonego członka w okresie zawieszenia tj. w okresie nie dłuższym niż jeden rok.

Rozdział V

Organy kontrolne i orzekające Stowarzyszenia

§27
1. Głównym organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
2. Głównym organem orzekającym jest Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§28
1. Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontroli wewnętrznej, który jest upoważniony do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli na temat działalności Stowarzyszenia, jej zgodności z niniejszym statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o uchylenie uchwały Zarządu Głównego.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają swojego przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

§29
1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do badania i sprawdzania przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i etyki. Ponadto rozpatruje spory między osobami pełniącymi funkcję we władzach i organach naczelnych Stowarzyszenia, a także sprawy odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich wszystkich jednostek organizacyjnych.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają swojego przewodniczącego.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§30
Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z:

1) wpisowego

2) składek członkowskich

3) dochodów ze szkoleń

4) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

5) darowizn i spadków

6) zapisów i nawiązek

7) dochodów z ofiarności publicznej

8) zbiórek publicznych

9) dotacji i subwencji

§31
1. Majątek stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Główny.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Głównego

§32
1. Składki członkowskie powinny być opłacane zawsze do końca pierwszego kwartału każdego roku, w wysokości ustalanej przez Zarząd Główny.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§33
1.Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków Stowarzyszenia.

2.Przedmiotem działalności Stowarzyszenia według PKD będą :

33.12.z-Naprawa i konserwacja maszyn 33.17.z- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 45.20.z- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 58.19.z-Pozostała działalność wydawnicza , 66.21.z- Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 69.10.z- Działalność prawnicza, 72.19.z- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 74.90.z- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 78.30.z- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 78.10.z- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 85.59.b- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.z-Działalność wspomagająca edukację, 45.40.z- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 45.11.z-Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.z-Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 65.20.z-Reasekuracja, 74.30.z- Działalność związana z tłumaczeniami, 82.11.z-Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 94.99.z-Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 71.20.b – Pozostałe badania i analizy techniczne

§34
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i nie majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagają podpisu Prezesa Zarządu Głównego lub Wiceprezesa Zarządu Głównego lub Sekretarza Zarządu Głównego, powyżej 20 tys. Euro – Prezesa Zarządu Głównego i Sekretarza Zarządu Głównego łącznie.
2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia, względnie powiększenia nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia przy obecności powyżej ½ jego składu.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, większością 2/3 oddanych głosów:

1) przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie
2) bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§36
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisje Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia.

§37
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga dwóch Walnych Zebrań Członków, zwołanych w odstępie, co najmniej 3 miesięcy.
2. Uchwały obydwu Zebrań, o których mowa w ust. 1, zapadają większością 2/3 głosów:
1) przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie;

2) bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie

3. W przypadku decyzji o likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie art. 36 – 39 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe i końcowe

§38
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz Prawa o działalności organizacji pożytku publicznego, od chwili uzyskania przez Stowarzyszenie takiego statusu.

2. Decyzje o nadaniu godności honorowych lub odznak, nagród i dyplomów, wydawane są, na podstawie: Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i innych przepisów szczegółowych.